Claus Bakke

Kandidat til Guldborgsund byråd og Regionsrådet i Region Sjælland

Budget 2018 i tekst

18. november 2017

Budgetaftale 2018‐2021 udarbejdet af A, DF og V:

Forenkling og decentralisering

Nærværende aftale udgør den politiske aftale for styrkelse af kerneområderne og en samlet aftale

om anlægsinvesteringer i 2018 og overslagsårene indeholdt i budget 2018‐2021.

Vi ønsker at prioritere en decentralisering så opgaveløsningen foregår på institutionsniveau.

Derved bortfalder i videst muligt omfang centrale dokumentationskrav, og i stedet lægges

ansvaret for opgaveløsningen ud til ledelse og medarbejdere på den enkelte institution. Politisk vil

der være fokus på resultaterne af indsatsen, og på områder med særlige udfordringer.

Budget 2018‐2021: Forligspartierne er enige om at fastholde den ansvarlige økonomiske kurs samt

udvikle nye strategiske målsætninger særligt på ældreområdet, skoleområdet og kultur‐ og

fritidsområet. Målet er, at indsatserne er til gavn for den kommunale økonomi på både kort og

lang sigt, men i lige så høj grad at kvaliteten i opgaveløsningen øges. Forligspartierne styrer efter

”Økonomisk politik 2018‐2021” som er vedtaget af byrået i 2017.

Samtidig ønsker forligspartierne at understøtte løsningen af Guldborgsund kommunes fælles

kerneopgave: ”Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilvæelse og, i samarbejde

med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

1. Annullering af besluttede besparelser:

Grundet den positive udvikling i antal borgere i Guldborgsund kommune annulleres aftalte

besparelser for flere udvalg (demografireguleringen) fra og med 2018 ‐ 2021. Som eksempel er

arbejdsmarkedsudvalget underlagt en negativ demografiregulering, men oplever at der er

stigende behov for ydelserne, og ikke som forventet færre borgere til at modtage ydelserne.

‐ Udvalget for Omsorg og Folkesundhed fastholder deres positive demografiregulering, fordi

der ventes flere ældre og øgede udgifter. Udvalget tilføres 56,6 mio. i åene 2018 ‐ 2021

Børne‐ og familieudvalget tilføres 114 mio. i årene 2018 –2021

Kultur, turisme og bosæningsudvalget får til nye initiativer 18,58 mio. i årene 2018 ‐ 2021

Arbejdsmarkedsudvalget tilføres 143,4 mio. i årene 2018 –2021

Psykiatri‐ og Handicapudvalget tilføres 2 mio. i åene 2018 ‐ 2021. Engangsudgifter i 2017 i forbindelse med mellemkommunal refusion tilføres ved regnskabsaflægelse for 2017.

Teknik‐ og miljødvalget tilføres 1,3 mio. i åene 2018 –2021

Den indlagte besparelse på administration på 1,1 mio. fastholdes i 2018 og overslagsårene.

Kassebeholdningen styrkes i perioden 2018 ‐ 2021 med samlet 113,5 mio.

2. Anden finansiering

P/L fremskrivningen reduceres på varekøb, hvilket giver et provenu på 10,6 mio. Da de enkelte

udvalgs udfordringer er imødekommet fuldt ud, reduceres drifts‐ og anlæsreserven med 10 mio.

3. Politisk målsætning for følgende områder

Ældreområdet:

Vi bliver stadig flere ældre, og rigtig mange er fuldt ud i stand til at mestre egen tilværelse. For de

ældre, der har brug for hjælp, ønsker vi at der er ressourcer til at hjælpe og til at understøtte at

man bliver mere selvhjulpen igen. Forligspartierne ønsker at støtte op om ”Broen til bedre sundhed.” Udvalget tilføres 56,6 mio. i årene 2018 ‐ 2021 til bedre ædrepleje og til at kunne hjælpe flere plejekræende ældre de kommende år. Overgangen fra sygehus til kommunal pleje ønskes optimeret, så borgerne oplever det som sammenhægende.

De hidtidige administrationsudgifter på ca. 2,8 mio., der har væet anvendt i forbindelse med Ædremilliarden og Vædighedsmilliarden tilføres området til varme hæder, da kravet om dokumentation bortfalder med udgangen af 2018.

Folkeskolen

Langt flere unge bør ved afgang fra folkeskolen have kompetencer til at kunne begynde en uddannelse. Dette sikrer en god tilværelse som voksen, og giver mulighed for at mestre egen tilværelse og være en god rollemodel for kommende generationer. De seneste år er der gennemført uddannelse af linjefagslærere, vedtaget en folkeskolereform, der er tilført skolerne flere penge, og der er lavet en aftale mellem lærerforeningen og Guldborgsund kommune om en kendt og tryg fremtid. Elevernes afgangskarakterer er dog stadig en udfordring for mange elever, ca. 17 %, opnår ikke adgangsgivende karakterer i dansk og matematik, som gør, at de er i stand til at få en ungdomsuddannelse. Forligspartierne ønsker en tættere dialog mellem skolerne og byrådet, når den årlige kvalitetsrapport bliver præsenteret. Samtidig ønskes at skolebestyrelser og skolernes ledelse sætter tydelige mål for resultater, og i dialog med byrådet beskriver de

forudsætninger der skal være til stede for at nå bedre resultater inden budgettet vedtages, så evt.

nye tiltag kan indgå i budgetforhandlingerne. Der tilføres skolerne 28,5 mio. hvert af årene 2018 – 2021 for at kunne leve op til forventningerne for kvaliteten i undervisningen.

Forligspartierne er enige om at styrke ledelseskompetencen decentralt, ved at delegere større beslutnings kompetence og ansvar ud på den enkelte skole, herunder evt. ny aftale om lærernes undervisningstid. Til dette allokeres 6,8 mio. af de tilførte midler. Forligspartierne konstaterer at skolereformen er indfaset.

Ny Sundskole:

Der gives det nye udvalg mere tid til at arbejde med helhedsplanen for Sundskolen. Der skal redegøres for skolens tilbud, hvordan Centerklasserne bliver en central del af skolen, beliggenhed i forhold til omkringliggende mindre byer, og bosætning i Toreby/Sundby, og endelig skal der ske involvering af alle aktører i området, herunder foreningerne og borgerne i den vestlige del af kommunen.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget styrkes med 143,4 mio. i budgetperioden. Der skal samles en analyse på de udfordringer området kender, med henblik på at sikre at budgettet fremover kan overholdes. Der skal fokuseres på at få borgere på kanten af arbejdsmarkedet samt flygtninge og indvandrere integreret på arbejdsmarkedet. Her ser vi uddannelse som et vigtigt redskab, som bør benyttes i langt højere grad og understøttes af tilførte midler.

Vi ønsker et tættere samarbejde mellem Jobcenteret, erhvervsuddannelserne, produktionsskolen UU, og det private erhvervsliv således at vi udnytter de muligheder, der ligger i den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) bedre, og derved flytter unge fra passiv forsørgelse og ind i

uddannelsessystemet.

Fritidsområdet:

Forligspartierne ønsker at styrke det frivillige arbejde. Derfor skal der igangsættes et arbejde med relevante aktører, hvor brug af haller, lokaletilskud samt sponsorater indgår. Forligspartierne er enige om at kommunen skal sætte rammerne, og ikke udleje lokaler og haller til vores frivillige,men give brugsretten og hjælp til arrangementer. Takstbladet rettes når arbejdet er færdigt, ud fra et oplæg fra det nye udvalg (første kvartal 2018). Økonomiudvalgets tilskudskonto fjernes og der laves en sponsor tilskudskonto på 2 mio. kr. Udmøntningen sker to gange årligt, i januar og maj måned. Bosætningspuljen, turismepuljen samt organiseringen af folkeoplysningspuljen indgår ligeledes i dette arbejde. Der afsættes 0,8 mio. til ny fodboldbane i Tingsted.

Puljer:

Forligspartierne konstaterer at der over tid er opstået mange forskellige puljer til støtte af forskellige formål. Derfor ønskes det at samle puljerne på en mere enkel måde, og udmelde frister for ansøgninger og uddeling så det bliver lettere for foreninger og andre at søge.

Hallerne:

Det foreslås at hallernes opsummerede underskud på ‐3.1 nulstilles i forbindelse med regnskabsaflægelsen 2017, såedes at økonomien kan være uden belastning for tidligere underskud, men også med den forventning at hallernes nuværende budget kan overholdes uden yderligere tilførsler.

Samtidig foreslås det at hallernes organisering og opgaver revurderes af det nye udvalg, og at hallerne decentraliseres igen og få hver sin lokale ledelse, og selvstændigt budgetansvar.

Halkapaciteten udbygges med bygning af ny hal ved Sundskolen, og den samlede halkapacitet i Nykøbing området, forventes derefter at være tilstrækkelig.

Brydeklubben Thor:

Forligspartierne anerkender at Brydeklubben har brug for bedre lokaler, og at der kan bespares omkostninger. Derfor foreslår forligspartierne at give 4. mio. til Thor, og at Thor selv skaffer 4 mio. efter 50/50 princippet. Samtidig foreslås det at Thor lokaliseres i i forbindelse med, eller som en del af Idrætscampus eller Nykøbing Hallen, for at opnå synergi med eksisterende tilbud.

For så vidt at der ved udgangen 2017 ikke foreligger et finansieret og brugbart forslag til etablering af Idrætscampus, bortfalder tilsagnet og tilbageføres til kassen, som aftalt ved forliget.

Forligspartierne er indstillet på at finde en god løsning for NFC, hvis ikke det bliver en mulighed at være en del af Idrætscampus.

Midlerne, der var afsat til Idrætscampus kan benyttes til at medfinansiere et nyt klubhus til NFC efter 50/50 princippet og til at medfinansiere Brydeklubben Thor.

Dagtilbud

Forligspartierne ønsker at styrke dagtilbudsområdet. Derfor ønsker forligspartierne at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal kigge på hvordan vi bruger vores penge på området på den bedste måde, og komme med input til hvor området har behov for investeringer. Arbejdsgruppen skal bestå af repræsentanter for alle interessenter på området. Forligspartierne er enige om, at de forslag som arbejdsgruppen kommer med skal prioriteres politisk i forhold til budget 2019.

Handicap og Psykiatri:

Vi vil fortsætte med at udvikle kvaliteten i tilbuddene for vores psykisk og fysisk handicappede. Derfor afsættes der en pulje (økonomisk råderum) på 4 mio., så der kan disponeres hurtigt og fleksibelt. Også for at kunne give tilbud som andre kommuner efterspørger. Forligspartierne bakker op om udvalgets ønske om at styrke CFA, så flere borgere kan få hjælp til at komme ud af afhængighed, men ser at der inden for egen ramme er mulighed for dette.

Teknik og Miljø

På området for teknik og miljø tilføres der ikke penge i budget 2018 til imødegåelse af øgede energi udgifter. Grunden til dette er at der arbejdes på at finde en ny incitament model for institutionerne, som skal sikre at energiudgifterne holdes på det hidtidige niveau, og skulle dette ikke lykkes, vil der blive stillet forslag om finansiering til budget 2019. Der afsættes 0,5 mio. til forskønnelse af Eskilstrup efter de store anlægsarbejder i byen. TMU tilføres også midler til at kunne leje frigjorte arealer på havnen, så hegnet til terrorsikring kan ændres, og der igen bliver adgang til vandet for borgerne.